ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Ieder protest tegen deze factuur dient Armando Farina bvba te bereiken binnen de 7 dagen na de verzending van deze factuur en per aangetekende brief. Bij gebrek daarvan zal de factuur in haar geheel als aanvaard beschouwd worden. Eventuele klachten betreffende de dienstverlening kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om de betaling van de factuur op te schorten of uit te stellen.
  2. De facturen zijn contant betaalbaar op hun vervaldag. Bij niet betaling of gedeeltelijke betaling van de factuur op hun vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opbrengen berekend aan een rentevoet van een percent per maand en zal ze bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van € 25,00.
  3. Al onze prijzen zijn nettoprijzen in Euro en exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten verschuldigd bij inscheping of nadien vallen ten laste van de koper. Prijzen welke door Armando Farina bvba in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk aangegeven dat deze definitief zijn. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot het ogenblik van de mededeling.
  4. Annulatie van geboekte overzetten kan enkel schriftelijk gebeuren en ten laatste 24 uur voor inscheping. De klant aanvaardt ten allen tijde de terugbetalingsvoorwaarden die door de betrokken rederij worden opgelegd en waarvan hij op de hoogte werd gesteld bij aankoop van het ticket.
  5. Armando Farina bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke vorm van schade die ontstaat ten gevolge een gebrekkige dienstverlening van de rederijen waarvoor Armando Farina optreedt ofwel bij uitzonderlijke weersomstandigheden.
  6. Armando Farina bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden bij oneigenlijk gebruik van de geleverde tickets. Deze zijn persoonlijk, niet overdraagbaar aan derden en mogen onder geen enkele voorwaarde gedupliceerd worden.
  7. Alle gesloten overeenkomsten krachtens onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen met de rederijen door Armando Farina vertegenwoordigd, is de plaatselijke rechtbank in het land van herkomst bevoegd.PRIVACY

Persoonsgebonden gegevens worden enkel opgenomen in bestanden van Armando Farina bvba voor administratieve doelstellingen. In navolging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer , hebt u het recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens.


<<< TERUG NAAR OFFERTE


Ferry, overzet- of veerboot? Farina maakt het verschil!